THE ราคาพลังงาน DIARIES

The ราคาพลังงาน Diaries

The ราคาพลังงาน Diaries

Blog Article

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า

แผนวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

การดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

         “กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร กระทรวงพลังงานจะยังคงติดตามสถานการณ์ พร้อมวางแนวทางแก้ไขปัญหาด้านราคา เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนและให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” รมว.พน. กล่าว

ส่องนโยบายพลังงานเพื่อไทย "ลดค่าไฟ-น้ำมัน" ราคาที่ต้องจ่ายล่าสุด

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

นายเศรษฐา กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นราคาพลังงานรวมถึงประเด็นอื่นที่นายสุพัฒนพงษ์ ได้ฝากไว้หลายเรื่อง เช่น ขั้นตอนการลดค่าไฟและการลดราคาน้ำมันดีเซล โดยจะมีประกาศหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกแน่นอน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ไทย-ทั่วโลก เผชิญราคาอาหาร-พลังงานปรับตัวสูงขึ้น

คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน

เกี่ยวกับองค์กร ราคาพลังงาน กฎหมาย ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ จัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักงาน กกพ.

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Report this page